Granturile SEE - Ministerul Mediului

Acasă / Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

​​Cum să aplici?
Finanțarea sub formă de granturi este alocată în mod normal prin publicarea de cereri de propuneri de proiecte. Propunerile de proiecte trebuie depuse la operatorul de program relevant până la un anumit termen limită și în conformitate cu rezultatele clar definite/propuse ale apelului. Programele nu vor finanța în mod necesar în întregime din costurile proiectului și un anumit nivel de co-finanțare poate fi necesar. Granturile nu sunt acordate retroactiv pentru acțiuni care au fost deja finalizate.


Ce apeluri pentru propuneri de proiecte sunt deschise acum?
În acest moment nu sunt
deschise apeluri pentru propuneri de proiecte.

Cum se poate aplica în cadrul apelurilor de proiecte din cadrul Fondului Bilateral?
În acest moment nu sunt deschise apeluri de proiecte în cadrul Fondului Bilateral.


Costurile indirecte se vor calcula separat pentru solicitant și partenerul de proiect?
Da. Metodologia de calcul se aplică diferențiat pentru solicitant și pentru partener. Modalitatea de calcul și cuntumul acestora vor fi inluse în Acordul de Parteneriat și în Contractul de Finanțare.


În ce limbă trebuie depuse propunerile de proiecte și anexele acestora?
a) În cazul proiectelor în care participă doar parteneri din România sunt obligatorii următoarele documente:
·                     Cererea de finanțare completă - în limba română si limba engleză;
·                     Anexele cererii de finanțare, așa cum sunt precizate în Ghidul Aplicantului - în limba română.
 
b) În cazul proiectelor în care participă parteneri din România și din Statele donatoare sunt obligatorii următoarele documente:
·         Cererea de finanțare completă - limba română si limba engleză;
·         Pentru partenerii din România: Anexele cererii de finanțare, așa cum sunt precizate în Ghidul Aplicantului - limba română.
·         Pentru partenerii din Statele donatoare, Promotorul de Proiect trebuie să depună numai următoarele documente:
o    Documentul de înființare a organizației și documentul care certifică domeniul principal de activitate al organizației - în limba engleză și limba română;
o    certificatele care să ateste lipsa datoriilor restanțe fiscale şi sociale emise de autoritățile competente din statul donator - în limba engleză și limba română;
o    raportul de activitate al partenerului pe ultimii 2 ani (pentru a evidentia capacitatea de implementare a activităților asumate prin Acordul de parteneriat) - în limba engleză și limba română;
o    CV-urile expertilor pe termen lung din echipa de implementare a partenerului din statul donator - în limba engleză și limba română.


În aplicarea formulei de calcul a costurilor indirecte se va lua în considerare norma întreagă sau parțială de lucru a membrilor echipei de proiect?
Se va utiliza formula de calcul luând în considerare norma întreagă a membrilor echipei de proiect.


În ce capitol din Cererea de finanțare trebuie precizată metodologia de calcul a costurilor indirecte?
Metodologia de calcul a costurilor indirecte se detaliază în bugetul proiectului. Dacă se consideră necesar se pot atașa devize justificative detaliate pentru cheltuielile specifice incluse în bugetul proiectului.


Se poate depune la dosarul cererii de finanțare o copie conform cu originalul după Certificatul care atestă lipsa datoriilor fiscale și sociale în locul documentului original?
În condițiile în care Certificatul care atestă lipsa datoriilor fiscale și sociale nu poate fi depus în original, din motive obiective, solicitantul poate atașa la dosarul cererii de finanțare copia legalizată a acestui document.


Certificatele care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (original) - sunt necesare aceste acte din partea solicitantului sau și a partenerilor?
Certificatele care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale și sociale trebuie depuse pentru solicitant și pentru fiecare partener de proiect.


Care sunt grilele aplicabile (în România) pentru diurna zilnică pentru personalul implicat în proiect și consumul de combustibil auto (litri/100 km)?
Conform prevederilor din HG nr. 1860/2006, cu modificările și completările ulterioare, diurna zilnică pentru personalul implicat în proiecte este de 13 lei/zi, iar consumul de combustibil auto este de 7,5 litri/100 km.


Cheltuielile contractate și plătite înainte de semnarea contractului de finanțare sunt eligibile în cadrul Programului? (consultanță, studii de fezabilitate etc.)
Nici o cheltuială contractată și efectuată înainte de semnarea contractului de finanțare, indiferent de natura acesteia, nu este eligibilă.


Un solicitant poate depune cereri de finanțare pentru accesarea de finanțare prin intermediul mai multor programe distincte derulate prin Mecanismul Financiar SEE?
În cadrul unei cereri de apeluri pentru propuneri de proiecte aferente Programului RO02, o organizație/instituție poate depune, în calitate de solicitant, mai multe dosare de finanțare distincte. Precizăm faptul că aceleași activități nu pot primi fonduri/finanțare din două surse de finanțare distincte (pentru evitarea dublei finanțări).


Poate fi depusă o propunere de proiect dacă proiectul urmează să fie implementat doar de către entități (parteneri eligibili de proiect) din România?
Nu există obligativitate în ceea ce priveşte derularea unui proiect în parteneriat cu parteneri din Statele Donatoare (aşa cum sunt definiţi în Regulamentul de implementare al Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 la Cap 1.5.1 lit (w)). Proiectele care urmează să fie implementate pot avea ca parteneri doar entități din România. Având însă în vedere faptul că unul dintre obiectivele Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 îl reprezintă dezvoltarea relațiilor bilaterale, poate constitui un avantaj ca proiectele să se implementeze în parteneriat cu entități din Statele Donatoare. În urma parteneriatelor se vor crea legături cu entități din Statele Donatoare și se vor pune bazele unor colaborări viitoare. De asemenea în cazul în care două proiecte vor obține în urma evaluării punctaje similare, un criteriu de departajare îl poate constitui participarea unei entități din Statele Donatoare la implementarea proiectului. Astfel, nu este obligatoriu ca în cadrul parteneriatului încheiat pentru implementarea proiectului să participe parteneri din Statele Donatoare.


Se pot derula proceduri de achiziție publică înainte de semnarea contractului de finanțare?
Derularea unei proceduri de achiziție publică înainte de semnarea contractului de finanțare nu este acceptată, întrucât propunerea de proiect nu a fost selectată pentru a primi finanțare în cadrul Programului. Menționăm că autoritățile contractante au interdicția de a încheia un angajament legal, așa cum este un contract de achiziție publică, fără existența certă a surselor de finanțare necesare îndeplinirii obligațiilor de plată asumate prin angajamentul respectiv.

De asemenea, conform alin. (1) și (2) al art. 93 al H.G. nr. 925/2006, cu modificările și completările ulterioare, „(1) Autoritatea contractantă are obligația de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică sau a acordului cadru, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 209 din ordonanța de urgență. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul să întârzie încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru cu mai mult de 7 zile calendaristice de la expirarea termenelor prevăzute la 205 din ordonanța de urgență din motive imputabile acesteia.”


Există un procent maxim din valoarea proiectului care trebuie respectat în ceea ce priveşte valoarea activităţilor subcontractate, respectiv ce procent din bugetul total al proiectului poate fi utilizat pentru activităţile subcontractate?
Art. 25 din Directiva 2004/18/EC conține prevederi privind subcontractarea contractului de achiziție publică, respectiv: „în caietul de sarcini, autoritatea contractantă poate solicita sau poate fi obligată de un stat membru să solicite ofertantului să indice, în oferta sa, partea din contract pe care intenționează să o subcontracteze unor terți, precum și subcontractanții propuși. Această precizare nu aduce atingere aspectului responsabilității operatorului economic principal”.
Prevederea din legislația europeană este transpusă în legislația națională prin prevederile art. 45 din O.U.G. nr. 34/2006, care menţionează la alin. (1) dreptul ofertantului de a subcontracta o parte din contractul respectiv, cu precizarea că subcontractarea nu poate să ducă la diminuarea răspunderii contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului în cauză. În acelaşi timp, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici care depun ofertă să precizeze ce parte din contract urmează să subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.
În acest context, la art. 188 alin. (2) lit. c) și lit. h) și alin. (3) lit. b)  și lit. g) se precizează dreptul autorității contractante de a solicita informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii, precum și informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze.
Totuși, ţinând cont de prevederile legale invocate mai sus, atât legislația europeană, prin Directiva 2004/18/EC, cât și legislația națională, respectiv O.U.G. nr. 34/2006, precum și actele normative date în aplicarea acesteia nu exclud posibilitatea pentru autoritatea contractantă să limiteze subcontractarea pentru executarea anumitor părți esențiale ale contractului de achiziție publică.


Scrisoarea de exprimare a interesului privind parteneriatul este necesară în original sau copie?
Scrisoarea de exprimare a interesului privind parteneriatul trebuie semnată, ștampilată și anexată dosarului de propunere pentru acțiuni de parteneriat în original sau în copie conform cu originalul.


Care este procedura prin care se poate selecta un partener în cadrul unui proiect?
Parteneriatul dintre Promotorul de Proiect şi Partenerii săi se va face în conformitate cu prevederile OUG 23/2013 şi a Ordinului 1683/213 privind normele de aplicare a OUG 23/2013. Mai jos va prezentăm un extras din aceste documente:

OUG 23/2013, ART. 15
Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 14, autorităţile sau instituţiile finanţate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entităţi din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri transparente şi nediscriminatorii privind selecţia partenerilor din sectorul privat.

OMFP 1683/2013, ART. 24
(4) Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competenţa PP care are calitatea de lider al parteneriatului.
(5) PP instituţii publice au obligaţia de a face publică intenţia de a stabili un parteneriat cu entităţi private în vederea implementării unui proiect finanţat din mecanismele financiare SEE şi norvegian, menţionând totodată principalele activităţi ale proiectului şi condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii.
(6) În cazul parteneriatelor stabilite cu entităţi din sectorul privat înregistrate fiscal în România, procedura transparentă şi nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat prevăzută la art. 15 din Ordonanţă, se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada îndeplinirii prevederilor alin. (5) prin intermediul canalelor media cu acoperire naţională sau prin internet şi demonstrează că a ales partenerii dintre entităţile private care au răspuns anunţului public, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior private, acreditate, precum şi a instituţiilor de cercetare în cazul programului de burse.
(7) În cazul parteneriatelor stabilite cu entităţi din sectorul privat înregistrate fiscal în alte state, procedura transparentă şi nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevăzută la art. 15 din Ordonanţă, se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada că partenerii au fost selectaţi dintre organizaţiile care au domenii de activitate în concordanţă cu obiectivele specifice ale proiectului cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior private, acreditate, precum şi a instituţiilor de cercetare în cazul programului de burse.


Cine poate fi considerat partener eligibil în cadrul Apelurilor pentru propuneri de proiecte 1-3 din cadrul Programului RO02 și Cererilor pentru propuneri de proiecte 1-2 din cadrul Programului RO04?
Conform Regulamentului de Implementare a Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, "Partenerul proiectului" este definit ca “o  persoană juridică publică sau privată cu sau fără scop comercial, sau o organizaţie neguvernamentală, cu sediul fie în unul din Statele Donatoare sau în unul din Statele Beneficiare, fie într-o ţară din afara Spaţiului Economic European care are frontieră comună cu Statul Beneficiar respectiv, sau o organizaţie inter-guvernamentală implicată activ în implementarea proiectului și care contribuie efectiv la aceasta. Partenerul de Proiect împărtăşeşte cu Promotorul de Proiect un obiectiv economic sau social comun care se va realiza prin implementarea proiectului respectiv.”

De asemnea, conform articolului 6.8.1 al aceluiaşi Regulament „[...]Un proiect poate fi implementat în cooperare cu partenerii proiectului după cum este precizat în Articolul 1.5.1 (w). În cazul în care proiectul este implementat în cadrul unei astfel de cooperări, Promotorul Proiectului va semna un acord de parteneriat cu partenerii din cadrul proiectului.[...]”
[...]Crearea şi implementarea raporturilor dintre Promotorul şi partenerul Proiectului vor fi efectuate în conformitate cu legislaţia naţională şi a Uniunii Europene privind achiziţiile publice, precum şi conform Articolului 7.16 din prezentul Regulament (art. 6.8.6 din Regulamentul de Implementare a Mecanismului Financiar SEE 2009-2014)


Care sunt Certificatele care atestă lipsa datoriilor fiscale și sociale pentru un partener de proiect din Norvegia?
Cu titlu informativ, pentru Norvegia, certificatul privind taxele se cheamă “Skatteattest for Skatt” și se obține de la autoritățile locale, prin poștă. Certificatul care atestă faptul că organizația nu datorează TVA se numește “Skatteattest for merverdiavgift” și se solicită online, de la adresa:
 http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Send-ny-epost/Annet/Bestill-attester-eller-utskrifter/Skatteattest-for-merverdiavgift/


Experienţa solicitantului în managementul proiectelor similare constitutie un criteriu eliminatoriu în selecția aplicațiilor de proiecte depuse? Cum se cuantifică avantajul de a mai fi participat în managementul unor proiecte similare, respectiv se acordă punctaj suplimentar? 
Experienţa solicitantului în managementul proiectelor similare nu este o condiţie obligatorie de eligibilitate impusă solicitanţilor. Experienţa anterioară în managementul proiectelor similare constituie un plus – valoare şi nu se punctează conform grilei de evaluare, prezentată în anexele Ghidului solicitantului. Totuşi, în cazul în care două propuneri de proiecte au obţinut, în urma evaluării, acelaşi punctaj, această experienţă va constitui un avantaj în selectarea propunerilor propuse Comitetului de Selecţie spre aprobare/finanţare.


Care este procentul de finanțare în cazul Partenerilor de Proiect de tip entitate private sau ONG  în cazul în care Promotorul de Proiect este o autoritate sau instituție publică?
Regulamentul de Implemementare al Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 sau Acordul de Program nu specifică un procent din bugetul proiectului care poate fi atribuit partenerilor cu care s-a semnat/urmează să se semneze un Acord de parteneriat. Astfel nu există o mențiune în acest sens nici Ghidul Aplicantului, însă sunt specificate regulile care stau la baza stabilirii de parteneriate. Astfel Promotorul de Proiect stabilește modul în care se va aloca bugetul precum și procentul de finanțare pentru parteneri, acesta  fiind responsabil din punct de vedere legal şi financiar de întreaga implementare a activităţilor proiectului desfășurate cu scopul de a îndeplini obiectivele proiectului şi de a disemina rezultatele acestuia.


La Modelul de acord de parteneriat punctul 9.4 Transferul sumelor către parteneri se face in Lei- Cum se realizează acest lucru cu un partener străin?
In Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 este specificat:
[…]6) Operatorii de program transferă în lei sumele cuvenite promotorilor de proiecte înregistrați fiscal în România. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, promotorii de proiecte efectuează plăți în lei către parteneri înregistrați fiscal în România sau plăți în euro către partenerii din alte state, potrivit prevederilor acordurilor de parteneriat.


Institutele de cercetare, instituții de drept public, se încadrează în categoria solicitanților eligibili autorități și instituții publice, în cadrul Programului RO02 Biodiversitate și Servicii ale Ecosistemelor?
Institutele de cercetare publice din domeniu sunt incluse în categoria autorităţilor publice, având în vedere şi specificul Programului RO02 Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor.
Totodată trebuie avut în vedere şi textul Ghidului solicitantului în care se specifică la Cap.6, pct. 6.3 că aplicanţii eligibili pentru acest Apel pentru propuneri de proiecte nr.2: [...] Solicitanții eligibili: autoritățile publice.


Universitățile de stat, instituții de învățământ public cu finanțare de la bugetul de stat, se încadrează în categoria solicitanților eligibili autorități și instituții publice, în cadrul Programului RO02 Biodiversitate și Servicii ale Ecosistemelor?
Universitățile de stat, instituții de învățământ public cu finanțare de la bugetul de stat,  din domeniu, sunt incluse în categoria autorităţilor și instituții publice, având în vedere şi specificul Programului RO02 Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor.
Totodată trebuie avut în vedere şi textul Ghidului solicitantului în care se specifică la Cap.6, pct. 6.3 că aplicanţii eligibili pentru acest Apel pentru propuneri de proiecte nr.2: [...] Solicitanții eligibili: autoritățile publice.


Achizițiile efectuate de la persoane fizice, PFA sunt eligibile?
La capitolul 10 PREVEDERI PRIVIND AJUTORUL DE STAT ŞI ACHIZIŢIILE PUBLICE din Ghidul Aplicantului, la punctul II. Achiziții efectuate de Promotorii şi/sau Partenerii privați ai Proiectului se precizează:
“[…]1. În cazul în care valoarea estimată a achizițiilor fără TVA nu depăşeşte valoarea limită prevăzută de art. 19 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare (aceasta fiind în prezent de 30.000 Euro pentru fiecare achiziție de bunuri sau servicii, respectiv de 100.000 Euro pentru fiecare achiziție de lucrări), Promotorii şi/sau Partenerii de Proiect care sunt persoane juridice private înregistrate în România vor efectua achizițiile respective în conformitate cu prevederile Capitolului II – Achiziții Directe din „Procedura Simplificată” aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120/2013.
2. Pentru contractele de furnizare de bunuri, valoarea fără TVA care depăşeşte pragul prevăzut la art. 19 din OUG 34/2006, şi anume valoarea de 30.000 Euro, Promotorii şi/sau Partenerii de Proiect ce sunt persoane juridice private înregistrate în România vor efectua achizițiile respective în conformitate cu prevederile Capitolului VII – „Procedura Simplificată” aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120/2013;nu există o limită superioară pornind de la care prevederile OUG 34/2006 să se aplice obligatoriu.
3. a) – Pentru contractele de servicii cu o valoare estimată fără TVA cuprinsă între 30.000 Euro, valoare limită prevăzută la art. 19 din OUG 34/2006 şi valoarea limită de 207.000 EURO, prevăzut la art.9, lit. c1 din OUG 34/2006 (valabile la data prezentului Ghid), Promotorii şi /sau Partenerii de Proiect persoane juridice private înregistrate în România vor efectua achizițiile respective în conformitate cu prevederile Capitolului VII – „Procedura Simplificată” aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120/2013;.
b) Pentru contractele de servicii cu o valoare estimată fără TVA ce depăşeşte valoarea limită de 207.000 Euro, prevăzută la art.9, lit. c1 din OUG 34/2006, Promotorii şi/sau Partenerii de Proiect persoane juridice private înregistrate în România vor efectua achizițiile respective în conformitate şi pe baza prevederilor OUG 34/2006.
4. – a) Pentru contractele de lucrări cu o valoare estimată fără TVA cuprinsă între 100.000 Euro, valoare limită prevăzută la art. 19 din OUG 34/2006 şi 5.186.000 Euro, valoare limită prevăzută la art. 9, lit. c din OUG 34/2006 (valabile la data prezentă), Promotorii şi/sau Partenerii de Proiect persoane juridice private înregistrate în România vor efectua achizițiile respective în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120/2013Capitolul VII - ,,Procedura Simplificată”.
b) Pentru contractele de lucrări cu o valoare estimată fără TVA peste valoarea limită de 5.186.000 Euro, prevăzută la art.9, lit. c din OUG 34/2006, Promotorii şi/sau Partenerii de Proiect persoane juridice private înregistrate în România vor efectua achizițiile respective în conformitate şi pe baza prevederilor OUG 34/2006.
5. Prezentarea generală a sistemului de achiziții aplicabilă în cazul Promotorilor de Proiect şi/sau partenerilor acestora persoane juridice private:
 
Tipul contractului Valoarea estimată, fără TVA (Euro) Reguli şi proceduri aplicabile
Furnizare de bunuri şi servicii ≤ 30.000 Capitolul II - ,,Achiziții directe” din „Procedura simplificată” aprobată prin Ordinul MFE 1120/2013.
Lucrări ≤ 100.000 Capitolul II - ,,Achiziții directe” din „Procedura simplificată” aprobată prin Ordinul MFE 1120/2013.
Furnizare de bunuri >30.000 – nu există o limită maximă pentru aplicarea OUG 34/2006 Capitolul VII - „Procedura simplificată” aprobată prin Ordinul MFE 1120/2013
Servicii >30.000-207.000 Capitolul VII - „Procedura simplificată” aprobată prin Ordinul MFE 1120/2013
Lucrări >100.000 – 5.186.000 Capitolul VII - „Procedura simplificată” aprobată prin Ordinul MFE 1120/2013
Servicii > 207.000 OUG 34/2006
Lucrări >5.186.000 OUG 34/2006


Procedurile de achiziții publice şi derularea contractelor vor respecta cele mai înalte standarde de etică. La nivelul proiectului, entitatea responsabilă cu achizițiile este Promotorul de Proiect (persoană juridică  înregistrată în România). Procedura de achiziții publice poate fi îndeplinită fie de Promotorul de Proiect fie de partenerii acestuia, luându-se în considerare beneficiarul final al bunurilor, serviciilor, lucrărilor etc. ce rezultă din contract.

Notă! 
Este interzisă divizarea contractului în contracte cu valoare inferioară, având acelaşi scop, pentru a respecta valorile limită stabilite de OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.[...]”
Astfel achizițiile publice efectuate cu respectarea prevederilor legale sunt considerate cheltuieli eligibile.


Care ar trebui să fie structura minimă a echipei de implementare a proiectului și care este limita în ceea ce privește suma pentru remunerarea membrilor acesteia?
Structura/componența minimă a echipei de implementarea a proiectului va fi stabilită de către Promotorul de proiect/Partenerul de proiect și trebuie să fie proporțională cu activitățile care vor fi desfășurate în cadrul proiectului. De asemenea persoanele care fac parte din echipa de implementare trebuie să aibă competențele și experiența necesară implementării activităților propuse în cadrul proiectului, contribuind astfel la atingerea indicatorilor stabiliți în cadrul proiectului.
Suma stabilită pentru remunerarea membrilor echipei de implementare trebuie să fie corelată cu activitățile propuse și cu salariile medii din România din cadrul domeniului respectiv de activitate (datorită faptului că proiectele se desfășoară în România). Aplicațiile care au bugete care nu sunt corelate cu activitățile propuse vor fi depunctate.


Cei minim 80 de angajaţi care trebuie instruiți în legislația substanțelor chimice și deșeurilor periculoase la Apelul de propuneri de proiecte nr. 2 trebuie să fie angajaţi în entităţi publice responsabile de implementarea şi aplicarea legislaţiei şi strategiilor europene privind substanţele chimice şi deşeurile periculoase sau pot fi orice angajaţi care au probleme/legatură cu chimicalele?

În secțiunea “1.1 Obiectivele generale ale Programului”, pag. 8 din Ghidul Solicitantului, se precizează: [...] Programul va consolida capacitatea entităților publice responsabile de implementarea și aplicarea legislației și strategiilor europene privind substanțele chimice și deșeurile periculoase.[...].”
În secțiunea “4.2 Rezultatele și realizările Programului relevante pentru prezentele cereri de propuneri de proiecte”, pag 8, se precizează:
[...] Sporirea cunoștințelor și experienței privind legislația referitoare la substanțele și deșeurile periculoase, prin organizarea de cursuri de formare pentru personalul din domeniul evaluării mediului și sănătății și al legislației referitoare la substanțele chimice și deșeurile periculoase și prin realizarea de campanii de conștientizare a efectelor substanțelor și deșeurilor periculoase.[...]”.


Formarea de lungă durată de 6-12 luni, la care se face referire în cadrul Cererii de propuneri de proiecte nr. 2, din cadrul Programului RO04 Reducerea Substanţelor Periculoase, se referă la cursuri organizate de către universităţile/organizaţiile din linkul menţionat în Ghidul Solicitantului (
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/universities_with_reach_courses_en.pdf) sau la orice fel de formare de lungă durată? Ce fel de certificat se acordă cursanţilor? Cine eliberează certificatul, este necesară o autorizare din partea autorităţilor competente sau este doar o atestare din partea organizatorului de curs?

Formarea de lungă durată de 6-12 luni include orice formare de lungă durată, dar care să răspundă certificărilor solicitate prin Ghidul solicitantului. Trebuie să vă asiguraţi că certifcatele respective au fost emise de către o instituţie acreditată de autorităţile statului în care aţi studiat.

Universităţile/organizaţiile din linkul menţionat în Ghidul Solicitantului
(https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/universities_with_reach_courses_en.pdf) reprezintă un punct de plecare în identificarea/ selecționarea de traineri/ cursuri care să îi permită Promotorului de Proiect să realizeze prin proiectul propus, indicatorii obligatorii din Ghid.

NOTĂ: Universităților cu experiență dovedită în organizarea de cursuri în domeniile specifice menționate în ghid le pot fi solicitate de către Promotorul de Proiect oferte de formare pentru cele 8 persoane pentru care trebuie asigurată formarea de lungă durată, într-o sesiune de minimum 6 luni sau două sesiuni de 3-6 luni, sau le pot fi solicitați traineri specializați în domeniile menționate în ghid, care să asigure formarea de lungă durată pentru cel puțin 8 persoane, în România.Care este diferența între “indicatorii (output)” și “indicatorii rezultat” la punctul B16, Anexa 5 - Cererea de finanțare?
Referitor la întrebarea dumneavoastră, vă transmitem un exemplu de completare a Anexei 5, punctul B16:
 
 
INDICATORI (output)
 
Valoare la începutul perioadei de implementare a proiectului Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului  
INDICATORI
(rezultat)
Numărul angajaților instruiți în legislația substanțelor chimice și deșeurilor periculoase.
0
80
Număr angajați certificați
Numărul campaniilor de conștientizare în domeniul substanțelor chimice și deșeurilor periculoase.
0
2
X conferințe organizate
 
X anunțuri în presă
 
X spoturi publicitare difuzate prin x canale TV
 
 

Pentru traducerea documentelor partenerilor norvegieni, este suficientă traducerea asumată de către reprezentantul legal al solicitantului (semnatură, ștampilă, dată)?
Pentru traducerea în limba română a documentelor partenerilor este necesară asumarea de către un traducator autorizat a traducerii efectuate.
Totuși, în cazul în care costul traducerii este prea mare, este suficientă asumarea traducerii de către reprezentantul legal al promotorului de proiect, prin semnarea, datarea, ștampilarea și semnarea fiecărei pagini de traducere.