Granturile SEE - Ministerul Mediului

RO02 Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor

APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE NR. 3: “Scheme de restaurări vaste ale ecosistemelor”

PROGRAM RO02 Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor
Apel pentru propuneri de proiecte nr. 3: “Scheme de restaurări vaste ale ecosistemelor”
 
 
 
Titlul proiectului:Restaurarea ecosistemelor acvatice din zona Șontea-Fortuna - componentă a siturilor Natura 2000 ROSPA0031 și ROSCI0065 din Rezervația Biosferei Delta Dunării (RESTAURARE-DD)”
 
Promotor de proiect: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD)
Cod proiect: RO02-0005
Buget total eligibil: 1.556.176,71 Euro
Parteneri în cadrul proiectului: Institutul Norvegian de Cercetare a Naturii (NINA); Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării Tulcea (ARBDD).
Scurtă descriere a proiectului: Proiectul are ca scop restaurarea ecosistemelor zonelor umede fragmentate din cadrul siturilor Natura 2000 din Rezervația Biosferei Delta Dunării, pentru stoparea declinului biodiversității din aceste ecosisteme. De asemenea, se dorește conștientizarea publicului larg cu privire la serviciile ecosistemelor zonelor umede și importanța conservării condițiilor favorabile ale acestora, precum și dezvoltarea unui parteneriat științific internațional privind restaurarea ecosistemelor  zonelor umede protejate.
Site:
http://restoration-dd.ddni.ro
 
 
 
 
Titlul proiectului: Restaurarea complexului de ecosisteme acvatice și terestre din ostrovul Fundu Mare (RE - F. Mare)”
 
Promotor de proiect: Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei RA
Cod proiect: RO02-0008
Buget total eligibil: 1.700.539,38 Euro
Parteneri în cadrul proiectului: Fundația pentru Cercetare Științifică și Industrială (SINTEF) Norvegia; Universitatea Norvegiană de Științe și Tehnologie; Institutul Norvegian pentru Cercetare a Naturii (NINA); Universitatea Danubius Galați - Facultatea de Inginerie Brăila; Asociația ”Institutul Dezvoltării Durabile a Dunării”.
Scurtă descriere a proiectului: Proiectul va defini aplicarea unei tehnici inedite la nivel mondial de culegere a datelor din teren și de monitorizare a evoluției parametrilor hidro‑geomorfologici, a avifaunei, a ihtiofaunei și a vegetației terestre și acvatice fără intervenție intrinsecă umană. Obiectivele principale al proiectului sunt: colectarea  datelor din teren, prin măsurători fără intervenție intrinsecă umană (cu UAV uri și USV uri), necesare modelării și proiectării lucrărilor de reabilitare hidrologică; proiectarea modelelor de reabilitare hidrologică pornind de la măsurătorile și monitorizările obținute pe baza datelor colectate cu ajutorul UAV urilor și USV urilor; modelarea măsurilor de reabilitare hidrologică și impactul acestor măsuri asupra proceselor aluviale și biologice.
Rezultate: Realizarea unor lucrări de reabilitare hidrologică complexe (construirea de stăvilare + decolmatarea unor conexiuni dintre privaluri și lacuri + defrișarea vegetației forestiere ce a invadat biotopul acvatic) a habitatelor acvatice degradate din ostrovul Fundu Mare; creșterea suprafeței active a sitului RAMSAR 1074, în perioadele cu deficit hidric prin construcția unor stăvilare, pentru complexul lacustru, ce totalizează 837 ha luciu de apă.
Site:
http://www.wildwetlandbraila.ugal.ro/
 
 
 
Titlul proiectului: “Strategii de restaurare a ecosistemelor de turbărie degradate din România (PeatRO)”
 
Promotor de proiect: Institutul de Biologie București al Academiei Române
Cod proiect: RO02-0009
Buget total eligibil: 999.662,42 Euro
Parteneri în cadrul proiectului: nu are
Scurtă descriere a proiectului: Proiectul are ca scop dezvoltarea unor strategii naționale de stopare a pierderii biodiversității din ecosistemele degradate de turbărie din România. În același timp, prin restaurarea acestor tipuri de ecosisteme, recunoscute ca rezervă importantă de carbon, se va contribui la diminuarea eliberării de bioxid de carbon si metan în atmosferă și, prin aceasta, la limitarea efectelor produse de schimbările climatice.
Obiectivele specifice: Identificarea și evaluarea zonelor ce necesită intervenții de restaurare/reconstrucție; Stabilirea unor strategii naționale de restaurare a regimului hidric în ecosistemele de turbărie degradate; Stabilirea unor strategii naționale de eliminare a speciilor invazive din ecosistemele de turbărie degradate; Stabilirea unor strategii naționale de refacere a conectivității dintre habitatele de turbărie; Stabilirea unor strategii de conservare pe termen mediu si lung a unor specii de plante caracteristice turbăriilor din România; Integrarea rezultatelor proiectului într-o politică comună unitară de reconstrucție a habitatelor de turbărie degradate din România.
Site:
http://www.ibiol.ro/peatro/   
 
 
Titlul proiectului: ”Măsuri de conservare a ecosistemelor de pădure și de zone umede din arealul Parcului Național Porțile de Fier”
 
Promotor de proiect: Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Administrația Parcului Național Porțile de Fier RA
Cod proiect: RO02-0010
Buget total eligibil: 1.909.089,9 Euro
Parteneri în cadrul proiectului: nu are
Scurtă descriere a proiectului: Implementarea proiectului va contribui semnificativ la menținerea unei stări de conservare favorabilă a ecosistemelor naturale și a speciilor de interes local. Obiectivul general este de a pune în aplicare soluții la problema degradării ecosistemelor pădurilor și pierderea biodiversității zonelor umede din Parcul Natural Porțile de Fier.
Rezultate: Stoparea fenomenelor de deteriorare a stării de conservare a ecosistemelor forestiere și a zonelor umede expuse la risc (incendii, braconaj piscicol); Crearea unui sistem rapid de intervenție pentru a reduce fenomenele care degradează ecosistemele forestiere și zonele umede expune la risc.
Site:
www.pnportiledefiersee.ro
 
 
 
Titlul proiectului: Stoparea extinderii speciilor invazive de plante în parcul natural Lunca Mureșului (SESIL)”
 
Promotor de proiect: Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului
Cod proiect: RO02-0012
Buget total eligibil: 999.790,74 Euro
Parteneri în cadrul proiectului: Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad; Asociația Centrul de Dezvoltare Arad.
Scurtă descriere a proiectului: Proiectul urmărește îmbunătățirea, prin restaurare, a stării de conservare a unor ecosisteme din zona Luncii Mureșului Inferior, afectate atât de invazia alarmantă a speciilor de plante invazive, cât și de agricultura intensivă.
Rezultate: Crearea unei baze de date GIS care va cuprinde distribuția în teren a speciilor invazive de plante din Parcul Natural Lunca Mureșului; Achiziționarea și reabilitatea a cel puțin 100 de hectare de teren afectate sau predispuse a fi afectate de prezența speciilor invazive de plante și de practicarea agriculturii intensive; Crearea unei strategii/plan de lucru pentru combaterea și prevenirea instalării speciilor invazive de plante pe terenurile achiziționate prin proiect.
Site:
http://sesil.eu/ro/home/


   
​​APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE NR. 3: “SCHEME DE RESTAURĂRI VASTE ALE ECOSISTEMELOR” 

Apel pentru propuneri de proiecte 3 / CALL 3
ID Proiect/ Project ID Promotor de proiect/Project Promoter Parteneri de proiect/Project Partners Titlul Proiectului/Project Title Bugetul proiectului/Project budget (EUR) Resultate finale (puncte obținute din 10)/Final Results (points out of 10) Clasament Proiecte/ Projects Ranking
Proiecte selectate pentru finanțare/Projects selected for financing
66110 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării Norvegian Institut for Nature Research (NINA),Norvegia;                          Administrația Rezervei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) Tulcea Restaurarea ecosistemelor acvatice din zona Sontea-Fortuna -componentă a siturilor Natura2000 ROSPA0031 și ROSCI0065 din Rezervația Biosferei Delta Dunării (RESTAURARE-DD) / Restoration of aquatic ecosystems in Sontea Fortuna area - component of Natura 2000 sites ROSPA0031 and ROSCI0065 from the Danube Delta Biosphere Reserve 1,657,948.00 9.50 1
65684 Regia Națională a Pădurilor Romsilva Romsilva, Administrația Parcului Național Porțile de Fier RA N/A Măsuri de conservare a ecosistemelor de pădure și de zone umede din arealul Parcului Național Porțile de Fier / Conservation methods of forest ecosystems and wet areas from Portile de Fier Natural Park areal 1,926,163.00 9.25 2
66143 Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Administrația Parcului Național Balta Mică a Brăilei SINTEF Scandinavia; Universitatea Norvegiană de Știinte și Tehnologie; Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii; Universitatea Danubius Galați - Facultatea de Inginerie Brăila; Asociația Institutul Dezvoltarii Durabile a Dunării Restaurarea complexului de ecosisteme acvatice și terestre din ostrovul Fundu Mare (RE-F.Mare) / Restoration of aquatic and terrestrial ecosystems complex of Ostrovul Fundu Mare 1,700,000.00 8.38 3
Proiecte incluse pe lista de rezervă/Projects included on the reserve list
65469 Institutul de Biologie N/A Strategii de restaurare a ecosistemelor de turbarie degradate din Romania(PeatRO) / Restoration  strategies of the deteriorated peat ecosystems from Romania 1,076,438.46 7.75 4
66109 RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului RA Arad, Pădurea Ceala, FN Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad; Centrul de Dezvoltare Arad Stoparea extinderii speciilor invazive de plante în parcul natural Lunca Mureșului(SESIL) / Invasive wild plants species amplitude arrester in National Park of Lunca Muresului 1,290,435.46 7.75 5
Proiecte respinse/Projects rejected
66102 Municipiul Gheorgheni Administrația Parcul Național  Cheile Bicazului-Hasmas; Administrația Națională "Apele Române", Administrația Bazinală Apă Siret; SC CP MED Laboratory SRL București Restaurarea ecosistemelor fragmentate și vulnerabile din Ariile Naturale Protejate ROSCI0027 și ROSPA 0018 Aplicarea unor măsuri privind reducerea degradării habitatelor acvatice și terestre din arealul Lacului Roșu (RESTECOLR) / Restoration of broken and sensitive ecosystems  from the protected natural areas ROSCI0027 si ROSPA0018. Application of some measures in order to reduce failure of aquatic and terrestrial habitats from Lacul Rosu area 1,386,899.77 - Rejected in Phase B - technical and economical evaluation