Granturile SEE - Ministerul Mediului

RO04 Reducerea substanțelor periculoase

APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE NR. 1: „Instrumente suport pentru luarea deciziilor”


Titlul proiectului: Instrument suport pentru luarea deciziilor in domeniul managementului poluanților organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul hidrografic Mureș (SIDPOP)   
 
Promotor de proiect: Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu
Cod proiect: RO04-0003
Buget total eligibil: 1.009.776,09 euro
Parteneri în cadrul proiectului: Universitatea Norvegiană pentru Științele Vieții (NMBU); S.C. MAGNUM S.R.L. România
Scurtă descriere a proiectului: Proiectul are ca obiectiv consolidarea sprijinului acordat tuturor părților interesate în procesul de luare a deciziilor în domeniul poluanților organici persistenți (POP).
Rezultate: În cadrul proiectului se va evalua poluarea cu compuși organici persistenți a ecosistemelor acvatice din bazinul hidrografic Mureș, va fi elaborată o hartă a poluării și vor fi analizate mecanismele de acumulare a POP în țesuturile organismelor acvatice – macronevertebrate și pești – din speciile regăsite în consumul uman.
Site: http://www.sidpop.ro
 
  
Titlul proiectuluiSistem național de monitorizare pe termen lung a bioacumulării metalelor grele aeropurtate (BIOMONRO)
 
Promotor de proiect: Academia Română – Institutul de Biologie București
Cod proiect: RO04-0005
Buget total eligibil: 1.146.742 euro
Parteneri în cadrul proiectului: nu are
Scurtă descriere a proiectului: Proiectului urmărește consolidarea capacității autorităților de mediu pentru implementarea și aplicarea strategiei și  legislației UE în domeniul monitorizării calității aerului înconjurător în România, iar obiectivul său specific este întărirea capacității instituționale pentru monitorizarea bioacumulării metalelor grele aeropurtate.
Rezultate: Dezvoltarea unei baze de date complexe privind bioacumularea metalelor grele la nivel național; Realizarea unui sistem național de avertizare în cazul în care mediul este afectat pe termen lung; Realizarea unui sistem național de colectare, integrare și prelucrare a datelor de biomonitorizare a metalelor grele.
Site:  
http://www.ibiol.ro/biomonro/index.htm    
 
 
 
 
Titlul proiectului: Realizarea unui sistem integrat de culegere și transmitere a datelor provenite din monitorizarea substanțelor chimice periculoase în județul Cluj (SIM-SCP)
 
Promotor de proiect: Agenția pentru Protecția Mediului Cluj
Cod proiect: RO04-0006
Buget total eligibil: 1.491.473 euro
Parteneri în cadrul proiectului: Stieltefsen SINTEF – Norvegia; Universitatea Tehnică Cluj- Napoca; SC Control Data Systems SRL Cluj- Napoca
Scurtă descriere a proiectului: Proiectul vizează protecția mediului prin îmbunătățirea activității de monitorizare a substanțelor chimice periculoase. Activitățile principale din cadrul proiectului vizează realizarea de studii privind identificarea surselor de poluare și nivelul de contaminare cu substanțe chimice periculoase, achiziționarea de echipamente specifice de monitorizare precum și proiectarea și realizarea unui sistem integrat de culegere și transmitere a datelor provenite din monitorizarea substanțelor chimice periculoase în județul Cluj.
Site:  
http://www.sim-scp.ro/
 
 
 
 
Titlul proiectului: Creșterea capacitații Gărzii Naționale de Mediu de a aplica strategia și legislația UE privind deșeurile periculoase și substanțele chimice (GNM-DPSC)
 
Promotor de proiect: Garda Națională de Mediu
Cod proiect: RO04-0010
Buget total eligibil:1.050.416 euro
Parteneri în cadrul proiectului: ComputasAs (CO-AS) Norvegia
Scurtă descriere a proiectului: Obiectivul proiectului este creșterea capacității Gărzii Naționale de Mediu pentru îmbunătățirea protecției mediului în România.
Rezultate: Realizarea unui ghid cu scenarii de expunere pentru mediu și sănătatea umană și a unei metodologii de estimare a riscurilor asociate substanțelor periculoase pentru sănătate și mediu; Crearea unui sistem de urmărire a deșeurilor on-line, care va urmări deșeurile de la generator la eliminare finală, pentru a preveni scurgerile ilegale și frauda; Crearea unei baze de date cu valorile maxime și minime ale substanțelor cu potențial impact asupra mediului.
Site: 
http://www.gnm.ro/ro04  

   
Program RO04 - Reducerea substanțelor periculoase - Programme RO04 - Reducing of hazardous substances

CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 1: „INSTRUMENTE SUPORT PENTRU LUAREA DECIZIILOR”
CALL FOR PROPOSALS NO. 1: “DECISION-MAKING SUPPORTING INSTRUMENTS”
NUMĂR PROIECT/ PROJECT ID Promotor de Proiect / Project promoter Titlul proiectului / Proiect Title Parteneri / Project Partners Scor final/ Final Results Buget RON / Budget RON Buget /Budget EURO (InforEuro November 2014: 1 EUR = 4.4175 RON) Clasament / Project Ranking (1 to 14 )
PROIECTE SELECTATE PENTRU FINANȚARE / APPROVED LIST
66230 Institutul de cercetări biologice, Cluj (National Institute for Research and Development in Biological Sciences, Institute of Biological Research Cluj-Napoca, Romania) Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor si a rezistentei antimicrobiene in mediu ca instrument suport pentru imbunatatirea managementului calitatii apelor de suprafata si a panzei freatice(EnviroAMR) Methodological guide to monitor of the antibiotics and of the antimicrobian strenghtness in the environment as support-tool for improvement of the surface waters quality management and of the groundwater level 1.University Babes-Bolyai(UBB)- Faculty of Biology and Geology 2.NMBU - NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 3.INCDTIM,NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT OF ISOTOPIC AND MOLECULAR TECHNOLOGIES (INCDTIM), DEPARTMENT OF PHYSICS OF NANOSTRUCTURED SYSTEMS 9.38 4,445,000.00 1,006,120.24 1
66243 Universitatea Lucian Blaga Sibiu (University "Lucian Blaga" of Sibiu) Instrument suport pentru luarea deciziilor in domeniul managementului poluantilor organici persistenti.Studiu de caz:Bazinul hidrografic Mures(SIDPOP) Support tool for taking decisions in the field of perssistent organic poluttants management Case study : River area Mures 1.NMBU - NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 2.SC MAGNUM SRL 9.25 4,455,637.00 1,008,633.16 2
66239 Institutul pentru tehnologii avansate București (Institute for advanced technologies Bucharest) Instrumente pilot de reducere a substantelor periculoase rezultate din industria de armament(INSPIRE) Pilot tools for reducing hazardous substances resulted from the arms industry 1. Military Unit 0232 Bucharest -Laboratory of phisics, chemistry and genetics analysis (LAFCAG) 2.Military Unit 0929 Bucharest 9.13 6,067,588.00 1,373,534.35 3
66074 Academia Română, Institutul de Biologie București (Institute of Biology Bucharest) Sistem national de monitorizare pe termen lung a bioacumularii metalelor grele aeropurtate(BIOMONRO) Long therm national monitoring system of bioaccumulation of heavy air carryied mettals(BIOMONRO) N/A 9.13 5,700,000.00 1,290,322.58 3
66236 Agenția pentru Protecția Mediului, Cluj (Environmental Protection Agency Cluj) Realizarea unui sistem integrat de culegere si transmitere a datelor provenite din monitorizarea substantelor chimice periculoase in judetul Cluj(SIM-SCP) Implementation of an integrated system for aquisition and transmition of monitoring data from hazardous substances in the Cluj County 1.SINTEF (STIFTELSEN SINTEF) 2 Cluj Napoca Technical University 3. SC Control Data Systems SRL 8.75 6,581,125.00 1,489,784.95 5
LISTĂ DE REZERVĂ / RESERVE LIST
66220 Garda Națională de Mediu (National Environmental Guard) Cresterea capacitatii Garzii Nationale de Mediu de a aplica strategia si legislatia UE privind deseurile periculoase si substantele chimice (GNM-DPSC) Improvement of the National Environment Guard's capacity to enforce EU's strategy and legislation regarding hazardous waste and chemicals ComputasAs(CO-AS),Norway 8.63 5,339,679.38 1,208,755.94 6
66249 INCDPM -subunitatea INCDDD Tulcea (National Institute of Research and Development for Environmental Protection (INCDPM) by INCDPM - Subunit National Institute for Research and Development of the Danube Delta (INCDDD) Tulcea, Romania) Elaborarea unui instrument suport decizional destinat evaluarii riscului asociat cu substante si deseuri periculoase(HASWAS) DECISION SUPPORT TOOL FOR RISK ASSESSMENT OF HAZARDOUS SUBSTANCES AND WASTE (HASWAS) 1.Agency for Environmental Protection Vrancea 2.AtheneProsjektledelse AS,Norway 3.INERGEO AS,Norway 4.HJELNESS CONSULT AS,Norway 8.63 6,544,923.76 1,481,589.99 6
66245 ANPM (National Agency for Environmental Protection) Monitorizare si suport decizional in domeniul RADIOactivitatii (RADIO) Monitoring and decision support in the field of RADIOactivity financed through EEA Grants RO 04- Reducing hazardous substances. ComputasAs(CO-AS),Norway 8.5 5,048,362.70 1,142,809.89 8
66246 Agenția Națională pentru Protecția Mediului (National Agency for Environmental Protection) Intarirea capacitatii de monitorizare a calitatii aerului in scopul prevenirii imbolnavirilor determinate de poluarea atmosferei cu particule in suspensie -PRIMO Strengthening the monitoring capacity of air quality in order to PRevent Ilnesses caused by air pollution with particulate matter - PRIMO ComputasAs(CO-AS),Norway 8.25 6,544,888.41 1,481,581.98 9
66232 Agenția pentru protecția mediului, Tulcea (Environmental Protection Agency Tulcea) Imbunatatirea capacitatii Agentiei pt protectia mediului Tulcea privind implementarea si aplicarea legislatiei in domeniul deseurilor si substantelor chimice periculoase(APMT-DSCP) Improvement of the capacity of the Agency for the protection of the Environment Tulcea regarding the implementation and application of legislation in the field of wastes and hazardous chemical substances N/A 8 6,305,185.46 1,427,319.86 10
66204 Inspectoratul pentru Situații de urgență "Drobeta" al județuluiMehedinți (Inspectorate for Emergency Situations "Drobeta" Mehedinţi County) Asigurarea managementului comun pentru prevenirea si reducerea efectelor negative ale substantelor chimice si deseurilor periculoase la nivelul judetului Mehedinti (MANAGEMENT COMUN MEHEDINTI) Ensuring joint management to prevent and reduce the negative effects of chemicals and hazardous waste in Mehedinti County Environmental Protection Agency (APM) Mehedinti 7.88 6,575,586.75 1,488,531.24 11
66240 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM) prin INCDPM - Subunitatea Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Delta Dunarii (INCDDD) Tulcea (National Institute for Environmental Research and Development ( INCDPM ) by INCDPM - subunit National Institute of R & D Delta ( INCDDD ) Tulcea) Metode si scenarii de evaluare a riscului asupra sanatatii populatiei produs de catre emisiile cancerigene datorate traficului rutier din marile aglomeratii urbane(RAMS) Methods and scenarios of risk assessment on human health of carcinogenic emissions caused by traffic un urban environment 1Technical University of Cluj Napoca(UTC-N) 2. STIFTINGA VESTLANDSFORSKING/Western Norway Research Institute(WNRI)Norvegia 7.63 6,481,195.00 1,467,163.55 12
66256 Agenția pentru Protecția Mediului Bucuresti Decizie suport privind reducerea substantelor periculoase din Romania:Studiu de caz privind mercurul in regiunea Bucuresti-Ilfov(ROMERCAS) Decision support on reducing hazardous substances in Romania: A case study on mercury in the Bucharest-Ilfov region (ROMERCAS) NILU - Stiftelsen Norsk institutt for luftforskning 7 4,751,356.00 1,075,575.78 13
PROIECTE RESPINSE/ REJECTED
66248 Academia Română Institutul Național de cercetări economice "Costin C. Kiritescu" Coordonarea interinstitutionala si proces decizional coerent in domeniul substantelor chimice si deseurilor periculoase Interinstitutional coordination and coherent decisional process in the field of dangerous materials and wastes N/A REJECTED IN PHASE A - administrative and eligibility evaluation
66255 Universitatea Craiova Strategia managementului integrat al deseurilor periculoase in Regiunea SV Oltenia (SMID-Oltenia) Integrated management strategy of dangerous wastes in the SV Oltenia region 1. Agency for Environmental Protection(APM) Dolj
2. Direction for Public Health (DSP)Dolj
REJECTED IN PHASE A - administrative and eligibility evaluation
66254 Universitatea de medicină și farmacie "Carol Davila" Administarea deseurilor periculoase provenite din medicamente si aparatura medicala(ENVIROMED) Dangerous wastes management providing from medicines and medical devices 1. Asociația  Ecoteca
2. Asociația Națională a Farmaciștilor de spital din Romania
3. GRID Arendal
REJECTED IN PHASE A - administrative and eligibility evaluation
66252 Institutul național de sănătate publică Dezvoltarea instrumentelor necesare intaririi capacitatii autoritatii competente si a institutiilor publice in domeniul produselor biocide si deseurilor medicale in vederea implementarii corecte si a aplicarii prevederilor legislatiei europene si nationale(DesMedBio) Development of the necessary tools in order to strenghtening the competent authority capacity and of the public departments in the field of biocides products and medical wastes in order to a correct implementation and application of the european and national legal procedures. N/A REJECTED IN PHASE B - technical and economical evaluation
66247 Primăria Sector 4 Bucuresti Consolidarea capacitatii sectorului 4 al mun. Bucuresti de a monitoriza substantele periculoase in mediu(MSPM) Reinforcement of the 4th city district municipality capacity to monitor the dangerous materials in the environment 1.ComputasAs(CO-AS),Norway REJECTED IN PHASE B - technical and economical evaluation
   
Program RO04 - Reducerea substanțelor periculoase - Programme RO04 - Reducing of hazardous substances

CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 1: „INSTRUMENTE SUPORT PENTRU LUAREA DECIZIILOR”
CALL FOR PROPOSALS NO. 1: “DECISION-MAKING SUPPORTING INSTRUMENTS”
NUMĂR PROIECT/ PROJECT ID Promotor de Proiect / Project promoter Titlul proiectului / Proiect Title Parteneri / Project Partners Scor final/ Final Results Buget RON / Budget RON Buget /Budget EURO (InforEuro November 2014: 1 EUR = 4.4175 RON) Clasament / Project Ranking (1 to 14 )
PROIECTE SELECTATE PENTRU FINANȚARE / APPROVED LIST
66230 Institutul de cercetări biologice, Cluj (National Institute for Research and Development in Biological Sciences, Institute of Biological Research Cluj-Napoca, Romania) Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor si a rezistentei antimicrobiene in mediu ca instrument suport pentru imbunatatirea managementului calitatii apelor de suprafata si a panzei freatice(EnviroAMR) Methodological guide to monitor of the antibiotics and of the antimicrobian strenghtness in the environment as support-tool for improvement of the surface waters quality management and of the groundwater level 1.University Babes-Bolyai(UBB)- Faculty of Biology and Geology 2.NMBU - NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 3.INCDTIM,NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT OF ISOTOPIC AND MOLECULAR TECHNOLOGIES (INCDTIM), DEPARTMENT OF PHYSICS OF NANOSTRUCTURED SYSTEMS 9.38 4,445,000.00 1,006,120.24 1
66243 Universitatea Lucian Blaga Sibiu (University "Lucian Blaga" of Sibiu) Instrument suport pentru luarea deciziilor in domeniul managementului poluantilor organici persistenti.Studiu de caz:Bazinul hidrografic Mures(SIDPOP) Support tool for taking decisions in the field of perssistent organic poluttants management Case study : River area Mures 1.NMBU - NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 2.SC MAGNUM SRL 9.25 4,455,637.00 1,008,633.16 2
66239 Institutul pentru tehnologii avansate București (Institute for advanced technologies Bucharest) Instrumente pilot de reducere a substantelor periculoase rezultate din industria de armament(INSPIRE) Pilot tools for reducing hazardous substances resulted from the arms industry 1. Military Unit 0232 Bucharest -Laboratory of phisics, chemistry and genetics analysis (LAFCAG) 2.Military Unit 0929 Bucharest 9.13 6,067,588.00 1,373,534.35 3
66074 Academia Română, Institutul de Biologie București (Institute of Biology Bucharest) Sistem national de monitorizare pe termen lung a bioacumularii metalelor grele aeropurtate(BIOMONRO) Long therm national monitoring system of bioaccumulation of heavy air carryied mettals(BIOMONRO) N/A 9.13 5,700,000.00 1,290,322.58 3
66236 Agenția pentru Protecția Mediului, Cluj (Environmental Protection Agency Cluj) Realizarea unui sistem integrat de culegere si transmitere a datelor provenite din monitorizarea substantelor chimice periculoase in judetul Cluj(SIM-SCP) Implementation of an integrated system for aquisition and transmition of monitoring data from hazardous substances in the Cluj County 1.SINTEF (STIFTELSEN SINTEF) 2 Cluj Napoca Technical University 3. SC Control Data Systems SRL 8.75 6,581,125.00 1,489,784.95 5
LISTĂ DE REZERVĂ / RESERVE LIST
66220 Garda Națională de Mediu (National Environmental Guard) Cresterea capacitatii Garzii Nationale de Mediu de a aplica strategia si legislatia UE privind deseurile periculoase si substantele chimice (GNM-DPSC) Improvement of the National Environment Guard's capacity to enforce EU's strategy and legislation regarding hazardous waste and chemicals ComputasAs(CO-AS),Norway 8.63 5,339,679.38 1,208,755.94 6
66249 INCDPM -subunitatea INCDDD Tulcea (National Institute of Research and Development for Environmental Protection (INCDPM) by INCDPM - Subunit National Institute for Research and Development of the Danube Delta (INCDDD) Tulcea, Romania) Elaborarea unui instrument suport decizional destinat evaluarii riscului asociat cu substante si deseuri periculoase(HASWAS) DECISION SUPPORT TOOL FOR RISK ASSESSMENT OF HAZARDOUS SUBSTANCES AND WASTE (HASWAS) 1.Agency for Environmental Protection Vrancea 2.AtheneProsjektledelse AS,Norway 3.INERGEO AS,Norway 4.HJELNESS CONSULT AS,Norway 8.63 6,544,923.76 1,481,589.99 6
66245 ANPM (National Agency for Environmental Protection) Monitorizare si suport decizional in domeniul RADIOactivitatii (RADIO) Monitoring and decision support in the field of RADIOactivity financed through EEA Grants RO 04- Reducing hazardous substances. ComputasAs(CO-AS),Norway 8.5 5,048,362.70 1,142,809.89 8
66246 Agenția Națională pentru Protecția Mediului (National Agency for Environmental Protection) Intarirea capacitatii de monitorizare a calitatii aerului in scopul prevenirii imbolnavirilor determinate de poluarea atmosferei cu particule in suspensie -PRIMO Strengthening the monitoring capacity of air quality in order to PRevent Ilnesses caused by air pollution with particulate matter - PRIMO ComputasAs(CO-AS),Norway 8.25 6,544,888.41 1,481,581.98 9
66232 Agenția pentru protecția mediului, Tulcea (Environmental Protection Agency Tulcea) Imbunatatirea capacitatii Agentiei pt protectia mediului Tulcea privind implementarea si aplicarea legislatiei in domeniul deseurilor si substantelor chimice periculoase(APMT-DSCP) Improvement of the capacity of the Agency for the protection of the Environment Tulcea regarding the implementation and application of legislation in the field of wastes and hazardous chemical substances N/A 8 6,305,185.46 1,427,319.86 10
66204 Inspectoratul pentru Situații de urgență "Drobeta" al județuluiMehedinți (Inspectorate for Emergency Situations "Drobeta" Mehedinţi County) Asigurarea managementului comun pentru prevenirea si reducerea efectelor negative ale substantelor chimice si deseurilor periculoase la nivelul judetului Mehedinti (MANAGEMENT COMUN MEHEDINTI) Ensuring joint management to prevent and reduce the negative effects of chemicals and hazardous waste in Mehedinti County Environmental Protection Agency (APM) Mehedinti 7.88 6,575,586.75 1,488,531.24 11
66240 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM) prin INCDPM - Subunitatea Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Delta Dunarii (INCDDD) Tulcea (National Institute for Environmental Research and Development ( INCDPM ) by INCDPM - subunit National Institute of R & D Delta ( INCDDD ) Tulcea) Metode si scenarii de evaluare a riscului asupra sanatatii populatiei produs de catre emisiile cancerigene datorate traficului rutier din marile aglomeratii urbane(RAMS) Methods and scenarios of risk assessment on human health of carcinogenic emissions caused by traffic un urban environment 1Technical University of Cluj Napoca(UTC-N) 2. STIFTINGA VESTLANDSFORSKING/Western Norway Research Institute(WNRI)Norvegia 7.63 6,481,195.00 1,467,163.55 12
66256 Agenția pentru Protecția Mediului Bucuresti Decizie suport privind reducerea substantelor periculoase din Romania:Studiu de caz privind mercurul in regiunea Bucuresti-Ilfov(ROMERCAS) Decision support on reducing hazardous substances in Romania: A case study on mercury in the Bucharest-Ilfov region (ROMERCAS) NILU - Stiftelsen Norsk institutt for luftforskning 7 4,751,356.00 1,075,575.78 13
PROIECTE RESPINSE/ REJECTED
66248 Academia Română Institutul Național de cercetări economice "Costin C. Kiritescu" Coordonarea interinstitutionala si proces decizional coerent in domeniul substantelor chimice si deseurilor periculoase Interinstitutional coordination and coherent decisional process in the field of dangerous materials and wastes N/A REJECTED IN PHASE A - administrative and eligibility evaluation
66255 Universitatea Craiova Strategia managementului integrat al deseurilor periculoase in Regiunea SV Oltenia (SMID-Oltenia) Integrated management strategy of dangerous wastes in the SV Oltenia region 1. Agency for Environmental Protection(APM) Dolj
2. Direction for Public Health (DSP)Dolj
REJECTED IN PHASE A - administrative and eligibility evaluation
66254 Universitatea de medicină și farmacie "Carol Davila" Administarea deseurilor periculoase provenite din medicamente si aparatura medicala(ENVIROMED) Dangerous wastes management providing from medicines and medical devices 1. Asociația  Ecoteca
2. Asociația Națională a Farmaciștilor de spital din Romania
3. GRID Arendal
REJECTED IN PHASE A - administrative and eligibility evaluation
66252 Institutul național de sănătate publică Dezvoltarea instrumentelor necesare intaririi capacitatii autoritatii competente si a institutiilor publice in domeniul produselor biocide si deseurilor medicale in vederea implementarii corecte si a aplicarii prevederilor legislatiei europene si nationale(DesMedBio) Development of the necessary tools in order to strenghtening the competent authority capacity and of the public departments in the field of biocides products and medical wastes in order to a correct implementation and application of the european and national legal procedures. N/A REJECTED IN PHASE B - technical and economical evaluation
66247 Primăria Sector 4 Bucuresti Consolidarea capacitatii sectorului 4 al mun. Bucuresti de a monitoriza substantele periculoase in mediu(MSPM) Reinforcement of the 4th city district municipality capacity to monitor the dangerous materials in the environment 1.ComputasAs(CO-AS),Norway REJECTED IN PHASE B - technical and economical evaluation